موزه ملی قرآن کریم

تاریخ: 25 آذر 1397

تقابل دوتایی در سوره مبارکه اللیل

تقابل دوتایی در سوره مبارکه اللیل