موزه ملی قرآن کریم

تاریخ: 21 اردیبهشت 1399

گزارش ایران دیلی از ظرفیت های فرهنگی و گردشگری موزه ملی قرآن کریم

گزارش ایران دیلی از ظرفیت های فرهنگی و گردشگری موزه ملی قرآن کریم . جهت مطالعه به لینک زیر مراجعه کنید.
http://newspaper.irandaily.ir/?nid=6463&pid=12&type=0