موزه ملی قرآن کریم

تاریخ: 22 مهر 1399

مرمت سه اثر خطی نفیس در موزه ملی قرآن کریم

مرمت سه اثر خطی نفیس در موزه ملی قرآن کریم
به گزارش روابط عمومی موزه ملی قرآن کریم مرمت سه اثر خطی نفیس در موزه ملی قرآن کریم توسط استاد ملکیان انجام شد .
در سال 1399 سه نسخه خطی از آثار متعلق به موزه ملی قرآن کریم که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند با نظارت استاد ملکیان و بر اساس اولویتهای موزه ملی قرآن کریم انتخاب و توسط آقای ملکیان مرمت گردید.
گزارش اقدامات تخصصی توسط آقای ملکیان تهیه شه و در اختیار موزه ملی قرآن کریم قرار گرفته است.
1- قرآن به خط عنایت الله شوشتری

شماره اموالی 13 – شماره ثبت در فهرست آثار ملی : 163
خط: نسخ – دارای ترجمه رنگه نویسی به رنگ قرمز و خط نستعلیق – دوره: صفویه – عنایت الله حسینی شوشتری در سال 1079 هجری قمری این قرآن را کتابت نموده است.

2- گزیده ای از سخنان خلفای راشدین به رقم رستم علی الشاهی
شماره اموالی 227 – شماره ثبت در فهرست آثار ملی : 170
خط: نستعلیق - ترجمه و شرح سخنان خلفای راشدین توسط ( محمدبن محمد العمر الرشید الکاتب الوطواط ) و ( محمدبن عبدالجلیل العمری ) انجام شده است – دوره: صفویه – این اثر در سال 972 هجری قمری توسط رستم علی شاهی برای کتابخانه ابراهیم پسر بهرام میرزا، نوه شاه اسماعیل اول صفوی کتابت شده است.

3- سراج المنیر به خط درویش عبدالمجید طالقانی
شماره اموالی 298– شماره ثبت در فهرست آثار ملی : 172
خط: شکسته نستعلیق - موضوع کتاب: مجموعه حکایات اخلاقی بر مبنای تعالیم اسلامی در سال 1030 هجری قمری توسط میرسیدمحمدشریف تالیف شده است – این اثر در دوزه زندیه توسط درویش عبدالمجید طالقانی کتابت شده است.