موزه ملی قرآن کریم

تاریخ: 30 آذر 1399

بازدید مقامات شهرداری از موزه ملی قرآن کریم

به گزارش روابط عمومی موزه ملی قرآن کریم : در این بازدید که آقایان دکتر ضرغامی مدیر عامل زیبا سازی شهرداری تهران ، مهندس کاظمی مشاور و مدیر کل دفتر شهردار تهران در معیت معاونت محترم میراث فرهنگی آقای دکتر طالبیان و آقای دکتر کارگر مدیر کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی، تاریخی حضور داشتند ،حجت الاسلام صابری مدیر موزه ملی قرآن کریم توضیحات مبسوطی را از بخش های مختلف این موزه ارائه داد.این بازدید در تاریخ 12 آذر ماه انجام شد.