موزه ملی قرآن کریم

تاریخ: 17 مهر 1400

معرفی مقاله

روابط عمومی موزه ملی قرآن کریم : معرفی مقاله ...
مقاله/ بهار – تابستان 1399/ رقیه لطفی
هنر تذهیب و کاربرد آن در تزئینات یکی از نسخه های خطی موزه قرآن
قرآن آرایی بخش مهمی از هنر کتاب آرایی ایران را در بر می گیرد، که بستری مناسب برای تجلی و نمایش این هنر محسوب می گردد. هنر تذهیب و جلدسازی را می توان در کاربردهای مختلف قرآن آرایی از جمله تزئینات فهرست سور، دعای آغاز صفحات قرآن، صفحات افتتاح و نیز دیگر صفحات در قالب های شمسه، سرلوح، کتیبه و .... مشاهده نمود.
نمونه های قابل تأملی از این هنر قرآن آرایی در قالب جلدهای بسیار نفیس در گنجینه موزه قرآن کریم گردآوری و نگهداری شده است. مقاله حاضر حاصل پژوهش، بررسی و مشاهده یکی از جلدهای شاخص موجود در موزه قرآن و تطبیق آن با دو دوره زمانی صفویه و قاجار از لحاظ فن شناسی و شاخص های هنر تذهیب و نقوش به کار رفته از منظر مطالعات تطبیقی، کنکاش و بررسی شده است.
با توجه به ماهیت این پژوهش، ابتدا با مطالعه کتابخانه ای، سوابق و تاریخچه هنر تذهیب جمع آوری و با دیدن نقوش تزئینی این نسخه خطی به شناسایی دوره هنری تذهیب و خوشنویسی آن پرداخته شده است.
این مقاله در چند بخش تنظیم شده است:
1- معنا و تعریف لغوی تذهیب
2- پیشینه تذهیب
3- معرفی واژگان تذهیب
4- بررسی جامع از لحاظ توصیف ساختاری, عناصر بصری، اجزای تزئینی تناسبات، تقسیمات صفحه و ترکیب رنگ ها