موزه ملی قرآن کریم

تاریخ: 10 آبان 1400

معرفی اثر: قرآن آقاجان پرتو


معرفی اثر: قرآن آقاجان پرتو
خط: عربی/ متن نسخ و حاشیه نستعلیق
کاتب: متن آقاجان پرتو، 1291ق ـ حاشیه: عبدالرحیم افسر، 1290ق
مکتب: اصفهان
توضیحات: نسخه برای میرزا محمد حسن سراج الملک وزیر دارالسلطنه اصفهان کتابت شده ، ثبت شده در فهرست آثار ملی
مشخصات جلد: مقوا با روکش ساغری مشکی با تزئینات زرین؛ اندرون، قرمز ساده
محل نگهداری: موزه ملی قرآن کریم
شماره موزه :156