موزه ملی قرآن کریم

تاریخ: 09 آذر 1400

معرفی اثر: قرآن عبدالقادر حسینی


معرفی اثر: قرآن عبدالقادر حسینی
خط: عربی/ متن نسخ
کاتب: متن عبدالقادر حسینی ، بدون تاریخ / قرن11
توضیحات: ثبت شده در فهرست آثار ملی
مشخصات جلد: مقوا با روکش چرم ساغری مشکی با نقش اسلیمی و گل های ختایی زرین با لچک، ترنج و سر ترنج ضربی بوم زرین
محل نگهداری: موزه ملی قرآن کریم
شماره موزه :185