موزه ملی قرآن کریم

تاریخ: 14 شهریور 1401

همکاری موزه ملی قرآن کریم با دانشجویان مقاطع مختلف

همکاری موزه ملی قرآن کریم با دانشجویان مقاطع مختلف

از جمله برنامه¬های مهم فرهنگی، علمی و پژوهشی موزه ملی قرآن کریم، همکاری با دانشجویان دانشگاهها جهت انجام تحقیقات مربوط به پایان¬نامه¬های علمی است. در چهارماهه ( خرداد، تیر، مرداد و شهریور ) به 2 دانشجو به شرح زیر همکاری لازم ارائه گردیده است:
1- دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسلامی دانشگاه هنر تهران
عنوان پایان نامه: تذهیب و نشانه¬های قرآنی در قرآنهای دوره صفویه
در این خصوص امین اموال فرهنگی موزه طبق بخشنامه، عکسهایی از نشانه¬های قرآنی مربوط به 10 جلد نسخه خطی قرآن دوره صفویه به همراه اطلاعات تخصصی آثار را در اختیار دانشجو قرارداده است.
2- دانشجوی دکترای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دانشگاه هنر تهران
عنوان پایان نامه: تطبیق عناصر بصری در تذهیب مصحف¬های قرآنی دوران تیمور، شاهرخ و سلطان حسین بایقرا
در این خصوص امین اموال فرهنگی موزه طبق بخشنامه، عکسهایی از نشانه¬های قرآنی مربوط به 6 جلد نسخه خطی قرآن دوره تیموری به همراه اطلاعات تخصصی آثار را در اختیار دانشجو قرارداده است.